کتابهای چاپ شده

کتاب مباني کامپيوتر و انفورماتيک

کتاب مباني کامپيوتر و انفورماتيک

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
در قرن بيستم ميلادی پيشرفت علم و تکنولوژی سرسام آور بود. جنگ‌های جهاني اول و دوم در نيمه‌ی اول قرن بيست که دنيا  و به‌خصوص سراسر اروپا را ويران کرد،
ادامه مطلب ...

کتاب رياضيات عمومي جلد دوم

کتاب رياضيات عمومي جلد دوم

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
قضايای حد و اتصال قضايا و فرمولهای مشتق رسم نمودارها
ادامه مطلب ...

کتاب رياضيات عمومي جلد اوّل

کتاب رياضيات عمومي جلد اوّل

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
قضايای دستگاه اعداد حقيقي قضايای اعمال چهارگانه اصول موضوعه در مجموعه‌ی اعداد طبيعي
ادامه مطلب ...

کتاب تئوری اعداد جلد دوم

کتاب تئوری اعداد جلد دوم

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
قضايای توابع حسابي قضايای معادلات سياله همنهشتي ها
ادامه مطلب ...

کتاب تئوری اعداد جلد اوّل

کتاب تئوری اعداد جلد اوّل

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
اصول موضوعه‌ی مجموعه‌ی اعداد صحيح قضايای تقسيم و عاد کردن قضايای مجموعه‌ی اعداد اوّل
ادامه مطلب ...

کتاب هوشياری و نرمش در تدريس رياضيات

کتاب هوشياری و نرمش در تدريس رياضيات

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
بر هر شخص آگاه و اهل علمي مبرهن است كه، هدف آموزش و پرورش ايجاد تغييرات مطلوب درافراد جامعه براي تاٌمين نيروهاي متخصص و آگاه جهت اداره‌ي امور اجتماع مي‌باشد.
ادامه مطلب ...

کتاب تمام رنگي اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

کتاب تمام رنگي اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
با توجه به آثار متعدد باستاني در جای جای کردستان اين واقعيت آشکار مي‌شود که مردمان اين سرزمين از پيشينه‌ای بسيار قديمي در علم و هنر برخوردار بوده‌اند. کندن چاه ول قلعه‌ی قمچقای در شش هزار سال پيش بدون اطلاعات رياضيات مهندسي ميسّر نبوده و آثار هنری بجا مانده در قلعه‌ی زيويه از اعتلای هنرمندان کردستان باستان حکايت مي‌کنند.
ادامه مطلب ...

کتاب تخت سليمان زادگاه زردشت

کتاب تخت سليمان زادگاه زردشت

سید محمد فواد ابراهیمی , 09 آبان 1397
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی                             صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی            ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم                             تو­عشق گلی داری من عشق گل اندامی           گر چه شب مشتاقان تاریک بود اما                                      نومید نباید بود از روشنی بامی  
ادامه مطلب ...

کتاب اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

کتاب اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

سید محمد فواد ابراهیمی , 09 آبان 1397
تقديم  به  تاريخ کرد   و  کردستان  که  به  عظمت  تاريخ  بشريت  غني بوده   و  بايستي  اولين  حرف ها   را جع  به شکل‌گيری   تمدن  بشری   را   در  تاريخ کرد   و  کردستان جستجو  نمود .
ادامه مطلب ...

کتاب ظهور کامپيوتر در کردستان ايران

کتاب ظهور کامپيوتر در کردستان ايران

سید محمد فواد ابراهیمی , 09 آبان 1397
در قرن بيستم ميلادی پيشرفت علم و تکنولوژی سرسام آور بود. جنگ‌های جهاني اول و دوم در نيمه‌ی اول قرن بيست که دنيا  و به‌خصوص سراسر اروپا را ويران کرد، به‌عنوان عامل و ايجاد زمينه‌ی نياز به ساختن مجدد همه چيز، در پيشرفت علم و تکنولوژی بي‌تاٌثير نبود.
ادامه مطلب ...