آثار قلمي مکتوب فواد

آثار پژوهشي و تحقيقات علمي-آموزشي

سيد محمد فواد   ابراهيمي


      تئوری اعداد  1                                                 

      تئوری اعداد  2

      مباني کامپيوتر و انفورماتيک

      رياضيات عمومي  1

      رياضيات عمومي  2

      هوشياری و نرمش در تدريس رياضيات 12مقاله

      مفاهيم رياضي

      طراحي سئوال  1

      طراحي سئوال  2

      نمونه سئوال

      مجموعه سئوال  1

      مجموعه سئوال  2

      فرمول‌های رياضي در نمايش نو   (300 فرمول)

      پانصد تست رياضي

      مکتوبات  1   (  32  مقاله   )          

      مکتوبات  2   (  28  مقاله  )

      مجله علمي تام 

      نشريه رياضي وصل 3 جلد

      پيک آموزشي تام   2 جلد

      سايت اينترنتي شخصي فواد       http://www.foadroyal.com

      سايت انجمن رياضی کردستان   http://www.kurdmath.com

      سايت ام پي تي  فواد                  http://www. mptfoad.com

      يادداشت‌های پراکنده 2 جلد

      مباحث السرينچک  ( 120 جلد )

      اقيانوس نامه‌ها  ( بيش از  10 هزار  نامه )

      ديوان اشعار 2 جلد

      پيک های داودی  ( 260  نامه در  46 جلد )

      افکار سرگردان  4 جلد

      جي ال ايکس و دايناسور

      تايخچه‌ی فعاليت‌های علمي فواد

   ام پي تي فواد در صلوات‌آباد:

1-     تاريخچه‌ی اولين موزه‌ی شخصي در استان کردستان ايران يعني موزه‌ی شخصي فواد

2-     صلوات‌آباد دروازه‌ی گردشگری کردستان

3-     مرکز پژوهش و تحقيقات علمي سيدمحمدفواد ابراهيمي

  بارقه‌های فکری ( جلد اوّل ):

1-     مقدمه

2-     فرمول‌های رياضي در نمايش نو

3-     مدل رياضي برای راز بقاء

4-     چند قضيه‌ی نو در تئوری اعداد

5-     دو تعريف جديد در همنهشتي

6-     حرکت در عرض زمان

7-     شجره‌ی چند ضلعي‌ها

8-     سيری در رياضيات

  بارقه‌های فکری ( جلد دوم ):

1-     مقدمه

2-     هجوم فکر، ترافيک و راه‌بندان

3-     ماشين فکر

4-     نگرشي به تفکّر ( تفکر سيستماتيک و جانبي)

5-     لغزش عامل حرکت و پويائي

6-     چشش برتر از تمامي حواس

7-     کُميت علم در بينهايت‌ها لنگ است

8-     مناظره‌ی علمي

9-     خواب و روٌيا

10-    عروج انسان

  بارقه‌های فکری ( جلد سوم ):

1-     مقدمه

2-     قضاوت و تحکّم

3-     عرش اعلاء

4-     دوست دارم

  نام‌ها و يادها ( جلد اوّل ) :

1-     معلمان گران‌قدر سيدمحمدفواد ابراهيمي

2-     هم‌کلاسي‌های دوران تحصيل فواد

3-     اسامي هم‌کاران فرهنگي فواد در کردستان

  نام‌ها و يادها ( جلد دوم ):

         اسامي شاگردان سيدمحمدفواد  ابراهيمي

  گشتي در رياضيات:

1-     اهميّت علم رياضي

2-     ديدگاهي پيرامون نقش رياضيات در توسعه

3-     رياضيات قاموس هستي را ورق مي‌زند

4-     حل چند مسئله‌ی هندسي

5-     حل چند مسئله‌ی مشکل رياضي

6-     جداول رياضي

7-     حساب ابجد

8-     نمودارهای آماری

9-     نطفه‌ی دانشگاه‌کردستان با‌رياضي بسته شد

  دغدغه‌ی معلمي:

1-     پيش‌سخن

2-     مسير عشق يا مسير معلمي

3-     راه عشق و راه عقل

4-     گلاسنوس کاستروريکا آدريانوس

5-     روش تدريس رياضيات

6-     روان‌شناسي امتحان، نوآوری و ابتکار در طراحي برگ‌های سئوالات امتحاني

7-     تاٌثير آزمون‌های رايج بر آموزش رياضي

8-     ظاهر تکنولوژی آموزشي 

9-     تاٌملي بر برنامه‌های آموزش و پرورش

10-    معلم کيست؟

11-    جملات کوتاه راجع به رياضيات و...

12-    معبد علم يا مرکز تربيت معلم

13-    معلم بازنشسته از ديدگاه فواد

14-    آخرين تذکرات يک معلم

15-    راه گشائي

16-    بازنشستگي و راحتي

17-    احساسات فواد در دقيقه‌ی نود خدمت معلمي

18-    سابقه‌ی پژوهش و تحقيقات علمي در دانشگاه فرهنگيان سنندج

19-    علم و مال

20-    پيش‌نهادها به سازمان آموزش و پرورش

21-    آثار پژوهشي فواد

22-    طلب حلاليت

  پيمودن مسير عشق ( جلد اوّل ):

1-     مقدمه

2-     بازتاب عشق

3-     بازتاب عقل

4-     کتاب‌خانه و بايگاني عظيم اسناد علمي فواد

5-     آثار قلمي مکتوب

6-     بيوگرافي سيدمحمدفواد ابراهيمي

7-     شرکت داوطلبانه در مجامع علمي

8-     برخي کارت‌های شرکت در مجامع علمي

9-     سايت اينترنتي فواد رويال

10-    کانال تلگرام سيدمحمدفواد  ابراهيمي

  پيمودن مسير عشق ( جلد دوم ):

1-     مقدمه

2-     بيوگرافي سيدمحمدفواد  ابراهيمي

3-     کتاب‌خانه و بايگاني عظيم اسناد علمي فواد

4-     آثار پژوهشي و تحقيقات علمي -   آموزشي

5-     گراف زندگي و الگوريتم دوران‌های عمر فواد

6-     مدارک علمي فواد

7-     تشويقات، تحسين و تمجيد

8-     شرکت داوطلبانه در مجامع علمي

9-     کارت‌های شرکت در مجامع علمي

10-    تصاوير

  بابا سيد ابراهيم صلوات‌آباد:

1-     مقدمه

2-     بابا سيد ابراهيم صلوات‌آباد

3-     سلسله نسب سادات صلوات‌آباد و خانواده‌ی فواد

4-     پدر بزرگ پدری سيدمحمدفواد ابراهيمي

5-     پدر سيدمحمدفواد ابراهيمي

6-     نعلين پيامبر اسلام

7-     پدر بزرگ مادری سيدمحمدفواد ابراهيمي

8-     تصاوير

 انجمن رياضي کردستان ايران  ( جلد اوّل ):

1-     مقدمه

2-     تاريخچه‌ی انجمن رياضي کردستان

3-     اساسنامه‌ی انجمن رياضي و ...

4-     چارت تشکيلات انجمن رياضي کردستان

5-     گزارش فعاليت يکساله‌ی انجمن رياضي

6-     نوار موبيوس آرم انجمن رياضي کردستان

7-     نامه‌های عمومي انجمن رياضي کردستان

8-     خبرنامه‌های تام انجمن رياضي کردستان

9-     سايت اينترنتي انجمن رياضي کردستان

10-    مجوّز چاپ مجله‌ی تام

11-    مجله‌ی علمي تام  يک و پنج

12-    نشريه‌ی رياضي وصل يک و  دو  و سه

13-    پيک آموزشي تام يک و دو

14-    کارت‌های اعضاء انجمن رياضي کردستان

15-    ايجاد نقطه‌ی عطف برای انجمن رياضي

16-    سخني با اعضای شورای سوم انجمن

17-    طرح جامع مجموعه انجمن‌ها

18-    يادمان اعضای انجمن رياضي کردستان

  انجمن رياضي کردستان ايران ( جلد دوم ) :

1-     مقدمه

2-     انجمن رياضي دانشگاه کردستان

3-     نشريات انجمن رياضي کردستان

4-     وسائل دفتر انجمن رياضي کردستان

5-     سيستم کامپيوتری انجمن‌رياضي‌کردستان

6-     کودتای سفيد در انجمن رياضي کردستان

7-     ادامه‌ی کار در انجمن رياضي کردستان

8-     جابه‌جائي دفتر انجمن رياضي کردستان

9-     دوره‌ی دوم شورای اجرائي انجمن

10-    دوره‌ی سوم شورای اجرائي انجمن

11-    دوره‌ی چهارم شورای اجرائي انجمن

12-    دوره‌ی پنجم شورای اجرائي انجمن

13-    دوره‌ی ششم شورای اجرائي انجمن

14-    عذاب وجدان کساني که مانع تعالي انجمن شدند

  اتحاديه‌ی انجمن‌های رياضي ايران :

1-     همايش شيراز

2-     همايش تهران

3-     همايش يزد

4-     همايش زاهدان

5-     همايش ساری

6-     همايش شهرکُرد

7-     همايش همدان

8-     همايش قزوين

  ظهور کامپيوتر در کردستان ايران:

1-     مقدمه

2-     آشنائي با  PC در لويزان تهران

3-     آشنائي تکميلي با PC در پارس تهران

4-     جستاری در پيدايش کامپيوتر

5-     اوّلين کنفرانس کامپيوتر در ايران

6-     دومين کنفرانس بين‌المللي  ليزر در ايران

7-     آموزش کامپيوتر در کردستان ايران

8-     مباني کامپيوتر و انفورماتيک

9-     فرهنگ واژگان کامپيوتری به زبان کُردی

10-    گاهي چه زود دير مي‌شود

11-    بيوگرافي سيد محمد فواد  ابراهيمي

12-    نداي دل فواد

13-    سايت علمي و آموزشي فواد رويال

  درد دل:

1-     مقدمه

2-     پدر و مادر فواد

3-     سفر در رکاب مادر به تهران و تبريز

 4-    پرواز مادر به ملکوت اعلاء

5-     حرفي برای دوست

6-     شجره، اجاق و پسر داشتن

 7-    اجاق کور به چه کسي گفته مي‌شود؟

8-     دکتر مهندس روزيتا اوّلين فرزندم

9-     مهندس فريبا دومين فرزندم

10-    مهندس سبا سومين فرزندم

11-    ماجراهای تولد سبا

12-    رفاه خانواده

13-    معده‌ی آکاردوني فواد

  موضوعات اجتماعي:

1-     مقدمه

2-     دردها

3-     سعادت بشر

4-     تاٌسيسات نيروی برق روستای قليان

5-     هادی رضوانفر هنرمند علم ‌دوست

6-     سالن سينما به تاريخ پيوست!

7-     کوردی زبان پُر واژه

8-     حرف حساب

9-     جاجوئي هنرمند در سنندج

10-    بنزين و ماجرای شرکت نفت

  کنفرانس‌های رياضي ايران ( جلد اوّل ):

1-      کنفرانس 20 رياضي تهران

2-      کنفرانس 21 رياضي اصفهان

3-      کنفرانس 22 رياضي مشهد

4-     کنفرانس 23 رياضي کرمانشاه

  کنفرانس‌های رياضي ايران ( جلد دوم ):

1-     کنفرانس 16 رياضي تهران

2-     کنفرانس 17 رياضي زاهدان

3-     کنفرانس 24 رياضي تهران

4-     کنفرانس 25 رياضي تهران

  کنفرانس‌های رياضي ايران ( جلد سوم ):

1-     کنفرانس 26 رياضي کرمان

2-     کنفرانس 27 رياضي شيراز

3-     کنفرانس 28 رياضي تبريز

4-     کنفرانس 29 رياضي تهران

  کنفرانس‌های رياضي ايران ( جلد چهارم ):

1-     کنفرانس 30 رياضي اردبيل

2-     کنفرانس 32 رياضي بابلسر

3-     کنفرانس 34 رياضي شاهرود

4-     کنفرانس 35 رياضي اهواز

  کنفرانس‌های آموزش رياضي ( جلد اوّل ):

1-     کنفرانس آموزش رياضي 1 اصفهان

2-     کنفرانس آموزش رياضي 2 کرمانشاه

3-     کنفرانس آموزش رياضي 3 کرمان

4-     کنفرانس آموزش رياضي 4 تهران

  کنفرانس‌های آموزش رياضي ( جلد دوم ):

1-     کنفرانس آموزش رياضي 5 مشهد

2-     کنفرانس آموزش رياضي 7 سنندج

3-     کنفرانس آموزش رياضي 8 شهرکرد

4-     کنفرانس آموزش رياضي 10 يزد

  کنفرانس‌های آموزش رياضي ( جلد سوم ):

1-     کنفرانس آموزش رياضي 11 ساری

2-     کنفرانس آموزش رياضي 12 سمنان

3-     کنفرانس آموزش رياضي 14 شيراز

4-     کنفرانس آموزش رياضي 15 بوشهر

5-     کنفرانس آموزش رياضي 16 بابلسر

  مجامع رياضي:

1-     گردهمائي دبيران رياضي  در کرمان

2-     گردهمائي مدرسين رياضي در کرمانشاه

3-     کنفرانس مدرسين رياضي در کرمانشاه

4-     اولين سمينار رياضي در  سنندج

5-     دومين سمينار رياضي در سنندج

6-     سومين سمينار رياضي در سنندج

7-     چهارمين سمينار رياضي در سنندج

8-     پنجمين سمينار رياضي در سنندج

9-     ستاد سال جهاني رياضي در تهران

10-    سمينار جبر دانشگاه کردستان در سنندج

11-    ستاد سال جهاني رياضي در اصفهان

12-    همايش دبيران رياضي در سنندج

13-    همايش رياضي و کامپيوتر 1 در سنندج

14-    کنفرانس رياضيات برای همه در سنندج

15-    همايش رياضي و کامپيوتر 2 در  سنندج

16-    سمينار آموزش رياضي در مريوان

17-    همايش رياضي عمومي 1  در سنندج

18-    همايش رياضي عمومي 2  در سنندج

19-    همايش رياضي عمومي 3  در سنندج

20-    دوره‌ی دبيران رياضي  در مريوان

21-    کنفرانس رشدآموزش رياضي  در تبريز

  شورای تحقيقات کردستان ايران:

1-     ‌ارائه‌‌ی ‌يافته‌های ‌تحقيقات 1  در تهران

2-     ‌ارائه‌‌ی ‌يافته‌های ‌تحقيقات 2  در تهران

3-     ‌ارائه‌‌ی ‌يافته‌های ‌تحقيقات 3  در کرمان

4-     ‌ارائه‌‌ی ‌يافته‌های ‌تحقيقات 4  در تبريز

5-     ‌ارائه‌‌ی ‌يافته‌های ‌تحقيقات 5  در کرمانشاه

6-     ‌ارائه‌‌ی ‌يافته‌های ‌تحقيقات 6  در سنندج

7-     ‌ارائه‌‌ی ‌يافته‌های ‌تحقيقات 7  در خرم‌آباد

8-     ‌ارائه‌‌ی ‌يافته‌های ‌تحقيقات 8  در بندرعباس

  مجامع علمي:

1-     سمينار تحقيق و توسعه در تهران

2-     سمينار بازسازی اقتصادی در تهران

3-     اولين کنفرانس کامپيوتر ايران در دانشگاه تهران

4-     دومين کنفرانس بين‌المللي  ليزر  در تهران

5-     اولين کنفرانس عمران در سنندج

6-     کنفرانس 14 فيزيک در سنندج دانشگاه کردستان

7-     گردهمائي مدرسين رياضي در سنندج

8-     کنگره‌ی بيساراني در مريوان

9-     گردهمائي سرگروه‌های کامپيوتر در سنندج

10-    همايش کسوف آخر قرن 20 در سنندج

11-    همايش نجوم و بزرگداشت طوسي  در مراغه

12-    همايش رياضيات و اينترنت در سنندج

13-    سمينار روش تدريس رياضي در سنندج

14-    همايش دبيران رياضي در ديواندره

15-    همايش راه حل مشکلات آوپ در سنندج

16-    همايش آی تي 1 در سنندج

17-    همايش آی تي 2 در سنندج

18-    همايش زبان در مشهد

  دوره‌های علمي آموزش ضمن خدمت:

1-     دوره‌ی بازآموزی  شيمي  در شيراز

2-     دوره‌ی مدرسي رياضي در کرمانشاه

3-     دوره‌ی مدرسي رياضي در همدان

4-     دوره‌ی مدرسي رياضي در تبريز

5-     دوره‌ی مدرسي رياضي در تهران

6-     دوره‌ی مدرسي رياضي  در لاهيجان

7-     دوره‌ی بازآموزی رياضيات تخصصي در اروميه

8-     دوره‌ی آشنائي با کامپيوتر 1 در تهران

9-     دوره‌ی آشنائي با کامپيوتر 2 در تهران

10-    دوره‌ی آمار و روش تحقيق در تبريز

11-    دوره‌ مکاتبه‌ای زبان انگليسي در تهران

12-    دوره‌ی مکاتبه‌ای نجوم در تهران

13-    دوره‌ی کامپيوتر 3 در  سنندج

14-    دوره‌ی هندسه در سنندج

15-    دوره‌ی رياضي جديد در سنندج

16-    دوره‌ی رياضيات عمومي  در همدان

17-    دوره‌ رياضي گسسته در سنندج

18-    دوره‌ی کامپيوتر 4  در تهران

19-    دوره‌ی هندسه و جبر خطي در همدان

20-    دوره‌ حل مسئله 1 در تهران

21-    دوره‌ی روش‌های آماری در تهران

22-    دوره‌ی آموزش تعاوني در سنندج

23-    دوره‌ی کامپيوتر 5  در تهران

24-    دوره‌ حل مسئله 2 در تهران

25-    دوره‌ی روش تدريس رياضي 1 در سنندج

26-    دوره‌ی روش تدريس رياضي 2 در سنندج

27-    دوره‌ی کامپيوتر 6  در سنندج

28-    دوره‌ی کامپيوتر 7  در سنندج

29-    دوره‌ی برنامه ريزی در سنندج

30-    دوره‌ی تحليل محتوی در سنندج

31-    دوره‌ی روش تدريس رياضي 3 در سنندج

32-    دوره‌ی ارزشيابي در سنندج

33-    دوره‌ی کامپيوتر 8  در سنندج

34-    دوره‌ی کامپيوتر 9  در سنندج

35-    دوره‌ی کامپيوتر 10  در سنندج

36-    دوره‌ی بررسي و تحليل رياضي در سنندج

37-    دوره‌ی مباني اسلامي 1 در سنندج

38-    دوره‌ی زبان انگليسي در سنندج

39-    دوره‌ی تحليل محتوای رياضي در سنندج

40-    دوره‌ی مباني اسلامي 2  در سنندج

41-    دوره‌ی آموزش زبان کُردی در سنندج

42-    طرح ملي معلم برتر  در تهران

43-    طرح ملي معلم پژوهنده  در تهران

44-    طراح ملي پژوهشگر رياضي برتر  در تهران

45-    همايش پژوهشگران برتر ايران  در تهران

  سفر‌های خارج از ايران ( جلد اوّل ):

1-     سوريه

2-     عراق

3-     ترکيه

4-    عربستان سعودی

  سفر‌های خارج از ايران ( جلد دوم ):

1-     فرانسه

2-     ايتاليا

3-     سوئد

4-     آلمان

  سفر‌های خارج از ايران ( جلد سوم ):

1-     چين

2-     هندوستان

3-     مالزی

4-     تايلند

  سفر‌های خارج از ايران ( جلد چهارم ):

1-     روسيه

2-     ارمنستان

3-     گرجستان

4-     يونان

  سفر‌های داخل ايران(جلد اوّل) :

1-     مقدمه

2-     ديدار از باغ شاهزاده در ماهان کرمان

3-     کنگره‌ی بزرگداشت دکتر غلامحسين مصاحب دانشگاه تربيت معلم تهران

4-     دکتر غلامحسين مصاحب پدر علم رياضي ايران

5-     سفر 5/25 ساعته به رودسر در شمال ايران

6-     اردوی مدرسين مراکز تربيت معلم سنندج  به مشهد

  سفر‌های داخل ايران(جلد دوم) :

1-     مقدمه

2-     ديدار از غار عليصدر همدان

3-     ديدار از باغ باتمان قليچ در شمال تهران

4-     گردهمائي مدرسين مراکز تربيت معلم کشور در باختران

5-     ديدار از طاق بستان کرمانشاه با 2b

  سفر‌های داخل کردستان (جلد اوّل ) :

1-     مقدمه

2-     سارال روستاهای گيزمل و گه‌ونتو

3-     آبشار شلماش

4-     مزار بابا يادگار و رود دالاهو

5-     قلعه‌ی يزدگرد  و تنگه‌ی اژدها

6-     غار قوری قلعه بين روانسر و پاوه

7-      پيرانشهر

8-      اورامان تخت و کوسه‌ی هجيج

9-      چل‌چه‌مه سر چشمه‌ی نفت سفيد روي زمين

10-    آسانسور شش‌هزارساله در قم‌چقای گروس

  سفر‌های داخل کردستان (جلد دوم ) :

1-     مقدمه

1-     پالايشگاه نفت کرمانشاه

2-     روستای حسن‌آباد سنندج

3-     تخت سليمان زادگاه زردشت

4-     دوره‌ی آموزش نظامي کارمندان دولت

5-     ديدار از ايستگاه هواشناسي سنندج

6-     ديدار از باغ شيخ عثمان دورود سرو‌آباد مريوان

7-     اورامان تخت و روستای هجيج

8-     ديدار از گردنه‌ی ته‌ته و شهر نودشه

9-     اورامان تخت، پاوه، جوانرود، روانسر

  سفرهای خانوادگي:

1-     اولين سفر با نامزدم به تهران و شمال

2-     تور کوسه‌ی هجيج

3-     درياچه‌ی مريوان و چرخش ماشين

4-