شيدای  علم

شيدای علم

قیمت : 50000 تومان

کتاب شيدای  علم شامل فصل‌های زير است:

کنفرانس 20 رياضي ايران دانشگاه تهران

کنفرانس 21 رياضي ايران دانشگاه اصفهان

کنفرانس 22 رياضي دانشگاه فردوسي مشهد

کنفرانس 23 رياضي دانشگاه رازی کرمانشاه

محصولات مشابه