سرد و گرم

سرد و گرم

قیمت : 50000 تومان

کتاب سرد  و گرم شامل فصل‌های زير است:

کنفرانس 29 رياضي دانشگاه پلي تکنيک تهران

کنفرانس 30 رياضي ايران دانشگاه اردبيل

کنفرانس 32 رياضي ايران دانشگاه مازندران پرديس بابلسر

کنفرانس 34 رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود

کنفرانس 35 رياضي دانشگاه چمران اهواز

محصولات مشابه