نشريه‌ی رياضي وصل

نشريه رياضي وصل شماره 3

نشريه رياضي وصل شماره 3

سید محمد فواد ابراهیمی , 29 فروردين 1399
در نشريه رياضي وصل شماره 3 ترجمه‌ی مقاله‌ای که اينشتين را مرد قرن 20 معرفي کرده است، مطالعه خواهيد کرد.
ادامه مطلب ...

نشريه رياضي وصل شماره 1

نشريه رياضي وصل شماره 1

سید محمد فواد ابراهیمی , 26 فروردين 1399
نشريه رياضي وصل برای افتتاح کميته تحقيقات رياضي انجمن رياضي کردستان ايران در نظر گرفته شد. با مقدمه‌ای تحت عنوان آرزوی وصل و مطالب رياضي " آبراکادابرا و استراتژی تقسيم کسرها" و چارت تشکيلات انجمن رياضي کردستان 
ادامه مطلب ...

نشريه رياضي وصل شماره 2

نشريه رياضي وصل شماره 2

سید محمد فواد ابراهیمی , 26 فروردين 1399
اين شماره از نشريه رياضي وصل به مطالب رياضي با زبان انگليسي احتصاص يافت برای ترغيب اعضاء انجمن رياضي کردستان ايران به ترجمه
ادامه مطلب ...