ترک  شيرازی

ترک شيرازی

قیمت : 50000 تومان

کتاب تُرک  شيرازی شامل فصل‌های زير است:

کنفرانس 24 رياضي ايران دانشگاه بهشتي تهران

کنفرانس 25 رياضي ايران دانشگاه صنعتي شريف تهران

کنفرانس 26 رياضي ايران دانشگاه کرمان

کنفرانس 27 رياضي ايران دانشگاه شيراز

کنفرانس 28 رياضي دانشگاه تبريز

محصولات مشابه